Geološki steber
 
Muzej na prostem Pleterje
Stara domačija Šentjernejskega polja
 

V bližini kartuzije in muzeja na prostem Pleterje stoji pravokotni steber zgrajen iz značilnih kamnin Dolenjske in ob njem pojasnjevalna tabla. Kamnine si v vodoravnih vrstah sledijo od mlajšega paleozoika
(260 milijonov let) do kamnin, ki nastajajo še danes.

V stebru po nastanku, strukturi in barvi izstopajo različne kamnine: permski rdečkasti kremenov peščenjak, srednje triasni rdečkasti apnenec z amoniti, spodnje jurski črni apnenec z ostanki litiotidnih školjk, svetlo do temno sivi apnenci in dolomiti različnih starosti s posameznimi ostanki mikro in makro fosilov. Najzanimivejše v stebru so srednje miocenske plasti (15 milijonov let), ki so se odložile v nekdanjem plitvem Panonskem morju. To so svetli laporovci in lapornati apnenci s številnimi ostanki hišic mehkužcev, foraminifer, rakov, morskih ježkov in rib ter litotamnijski apnenec, ki so ga s svojimi skeleti zgradile rdeče alge. Vrhnji del stebra zaključujeta pliocensko-pleistocenski kremenov pesek (1,6 milijonov let), ki ga je v različno starih terasah odložila reka Sava, in lehnjak, kamnina, ki nastaja v in ob tekočih vodah in gradi značilne pregrade, ki so lepo vidne v koritu reke Krke.

V geološkem stebru so na enem mestu zbrane različne kamnine Dolenjske, ki so nastajale milijone let in predstavljajo del geološke dediščine, ki služi v učno-vzgojne namene.


vir: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_informacija=469

Geološki steber